2022-09-27 07:50Pressmeddelande

Stärkt kontroll och uppföljning önskas i granskningsrapport från Riksrevisionen

Idag offentliggör Riksrevisionen en granskningsrapport om kontroll och uppföljning av statsbidraget till studieförbunden. Den övergripande revisionsfrågan är om kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till studieförbunden anses vara effektiv. Riksrevisionens bedömning är att såväl kontrollen av, som transparensen i, hur statsbidraget hanteras och används av studieförbunden behöver stärkas.

Riksrevisionen har gjort en granskning med fokus på huruvida kontroll, uppföljning och styrning av statsbidraget till studieförbunden är effektiv. Granskningen har särskilt fokuserat på hur studieförbunden använder medlen och hur kontrollsystemet är utformat. Viktigt att skilja är att det inte är verksamheten som har granskats utan endast kontroll och uppföljning av verksamhet hos samtliga studieförbund.

 – Vi välkomnar Riksrevisionens rapport och tar den på stort allvar. Det som framkommer är till stor del känt sedan tidigare och vi har redan intensifierat vårt kvalitetsarbete både inom vårt förbund och tillsammans med övriga studieförbund. Självklart ser vi mycket allvarligt på varje misstanke om att pengar som ska gå till folkbildning används eller redovisas felaktigt, oavsett om felet är oavsiktligt eller bedrägligt. Därför är vi också positiva till all granskning av vår verksamhet och strävar efter att alla avvikelser och felrapporteringar ska fångas upp, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor Studieförbundet Bilda.

Övergripande bedömning
Riksrevisionens övergripande bedömning är att det finns brister i alla led – från studieförbundens utbetalningar på lokal nivå via Folkbildningsrådets styrning och uppföljning, till regeringens styrning. De anser heller inte att de kontrollsystem som folkbildningens aktörer tillsammans har utformat fångar upp felaktigheter på ett effektivt sätt. Riksrevisionen menar att det finns ”en överhängande risk för att statsbidraget går till annat än folkbildning.”

Systematiskt kvalitetsarbete
Bilda har stort fokus på kvalitetsarbete och för kontinuerligt intern dialog kring vilken verksamhet som ryms inom den statligt finansierade folkbildningen och inte. Alla regioner inom Bilda genomför årlig egenkontroll inför rapportering till Folkbildningsrådet för att säkerställa att den verksamhet som rapporteras följer villkor och riktlinjer. I arbetsplanen som följer med alla cirklar ska gruppen ange vad deras innehåll och lärandemål är. På så sätt ges våra verksamhetsutvecklare möjlighet att säkerställa att innehållet följer villkor och riktlinjer.

Som studieförbund agerar vi tillsammans med övriga studieförbund genom vår branschorganisation, bland annat kring gemensamma kvalitetsåtgärder. Vi är tillsammans med övriga studieförbund medvetna om brister och utmaningar, inte minst kring systemen för kontroll och granskning.  Detta är brister vi tillsammans anstränger oss för att åtgärda.

Mötesplatserna, samtalen och gemenskapen som Bilda, tillsammans med andra krafter inom civilsamhället är med om att skapa, utgör grunden för den svenska demokratin och för enskilda människors växt. Den bidrar samtidigt till ett levande kulturutbud och kulturutövande runt om i landet.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund