2014-11-28 16:15Pressmeddelande

Ja till Bilda och Ja till Sensus – var för sig

null

Idag fattade Studieförbundet Bildas och Sensus studieförbunds extrastämmor beslut om förslaget att forma ett gemensamt studieförbund. Studieförbundet Bildas medlemmar röstade nej till förslaget, och förbunden går nu vidare var för sig.

Sedan första stämmobeslutet i maj har ett arbete pågått i gemensamma arbetsgrupper kring olika ämnen som berör såväl innehåll, värderingsgrund och stadgar som praktisk organisering.

Samtal kring arbetsgruppernas rapporter har förts på dialogmöten med medlemsorganisationer och samarbetsparter runtom i landet. Idag har ett antal utvalda ämnen bearbetats i workshops med de ombud som kommit till extrastämman. Trots många gemensamma nämnare och framtidstankar räckte det för Bildas medlemmar inte hela vägen till ett ja för ett nytt gemensamt studieförbund.

– Utifrån en gemensam framtidsspaning identifierade vi fördelar med att gå samman, och vi ville pröva frågan genom att gå hela vägen till stämman, säger Bildas förbundsordförande Erik Amnå.

– Framtidsspaningen och det arbete som vi har gjort under den här processen är en viktig grund som har gett oss insikter för hur vi kan utvecklas, även var för sig, säger Sensus förbundsordförande Michael Ekdahl.

För Bilda innebär dagens beslut en fortsatt utveckling av strategiarbetet "Kartan och kompassen", där mångkultur, kultur, livstolkning och de tre kyrkofamiljerna kommer att stå i centrum, och där frizoner är mötesplatser där åsikter blir till insikter. För Sensus innebär det ett fortsatt arbete med strategiarbetet "Destination Framtiden", Sensus arbete med framtidsfrågor, där frågor om bildning, kultur, mötesplatser för att dela och tänka fritt om livsfrågor, arbetet för en hållbar framtid, det rättighetsbaserade arbetet och relationsbyggandet står i centrum.

För mer information kontakta

Kerstin Enlund, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda, telefon 0708-17 54 87, eller
Ann-Katrin Persson, förbundsrektor, Sensus studieförbund, telefon 0706-29 13 12.

Om Studieförbundet Bilda

I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat. I vår vision Bilda för hela livet lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor. Vi erbjuder bildnings- och kulturverksamhet över hela landet, och har ett studiecenter i Jerusalem. Livstolkning i vid mening är vår profil.

www.bilda.nu

Om Sensus studieförbund

Vi skapar mötesplatser där deltagarna i mötet med andra når fram till nya insikter och förmågor. På ett år arrangerar Sensus 60 000 studiecirklar och kulturarrangemang. Ämnena varierar från rättighetsfrågor till föreningsutveckling, körsång, musikgrupper och hantverk. Vi bidrar till bildning och ett rikt kulturliv över hela landet. I förlängningen leder vår folkbildningsverksamhet till engagerade medborgare, organisationer med kraft att förändra och en fördjupad demokrati. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbets- partner inom Svenska kyrkan, TCO-förbunden, Scouterna, KFUM med flera tar vi en aktiv roll i civilsamhället. Vi lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor som viktiga perspektiv i samhället och i människors liv. Möten förändrar människor, människor förändrar världen.

www.sensus.seBildtext:
– Även om vi tycker att det är tråkigt att det blev ett nej är vi glada för möjligheten vi har fått att närmare lära känna varandra, och kommer fortsatt att ha en god kontakt.
Erik Amnå, förbundsordförande Bilda, Michael Ekdahl, förbundsordförande Sensus, Kerstin Enlund, förbundsrektor Bilda och Ann-Katrin Persson förbundsrektor Sensus.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.