2022-06-13 12:30Pressmeddelande

Hållbart liv tema för Bildas långsiktiga verksamhetsinriktning

Två kupade händer håller en ormbundsplanta.Hållbart liv tema för Bildas långsiktiga verksamhetsinriktning

Studieförbundet Bildas förbundsstämma har antagit den långsiktiga verksamhetshetsinriktningen som har temat och titeln ”Hållbart liv” och gäller för åren 2023-2026. Sju strategiska inriktningar beskriver hur Bildas folkbildningsverksamhet ska bidra till människors växt, utveckling och till hållbart liv. Det handlar om social, ekonomisk, ekologisk, existentiell och andlig hållbarhet.

Cecilia Hjorth Attefall, som omvaldes för ytterligare två år till förbundsordförande på förbundsstämman 2022, säger:

- Jag gläds åt att vi tillsammans har mejslat ut den långsiktiga verksamhetsinriktningen för Bilda. Jag är också glad över att vi genom vår verksamhet bidrar till verklig hållbarhet. Jag citerar det jag och vår förbundsrektor Samuel Gustafsson skriver i inledningen: ”I en polariserad och orolig tid, där demokratin står under stark press, behövs folkbildningen mer än någonsin. Någon sa att ’varje studiecirkel är ett fredsbygge i miniatyr’.  Låt oss vila i den insikten. Det vi gör är djupt meningsfullt.”

- Vi går nu in i arbetet med att konkretisera planerna för 2023 och framåt utifrån vår gemensamma riktning. Vi gör det i en tid av stora samhällsutmaningar där folkbildningen är av stor vikt, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor Studieförbundet Bilda.

Under två års tid har Bildas förbundsstyrelse lett arbetet med att arbeta fram förslaget till långsiktig verksamhetsinriktning 2023-26, som nu förbundsstämman har antagit. Det är ett arbete som bedrivits utifrån var Bilda befinner sig idag, men som också speglar och påminner om samtal som förts i förbundet under hela dess 75-åriga historia sedan etableringen 1947.

I strategiarbetet har förtroendevalda, representanter för Bildas medlemsorganisationer, samverkansparter, medarbetare och andra personer i Bildas närhet deltagit. Arbetet omfattar både Bildas identitet och långsiktiga verksamhetsinriktning.

Med kristen livsåskådning som grund och utifrån folkbildningens grundsyn ska Bilda fortsatt bedriva folkbildningsarbete som möter behov i kyrka och samhälle. Kultur är sedan studieförbundets grundande en viktig del i verksamheten. Den långsiktiga verksamhetsinriktningen anger fem övergripande värden och ansatser som grund: existentiella perspektiv, mångfald och frihet, tillgänglighet och relevans, demokrati samt globala perspektiv. De sju strategiska inriktningarna är:

  • Tro och livstolkning som grund för existentiell hälsa
  • Möta en ung generation och utveckla nya former
  • Stärka folkbildningens ledare
  • Stärka deltagarkultur och kreativa uttryckssätt
  • Bidra till delaktighet, egenmakt och etablering
  • Ökad digital delaktighet
  • Fördjupat ansvar för vår värld

 

 

 

 Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund