2013-06-03 08:00Pressmeddelande

Bilda och Sensus prövar förutsättningarna för att bilda ett nytt gemensamt

null

Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund har beslutat att pröva förutsättningarna för att bilda ett nytt gemensamt studieförbund. Beslutet togs av respektive styrelse den 31
maj.

Under våren har samtal pågått mellan ledningarna för de två studieförbunden. Det man framförallt ser att ett samgående skulle leda till är större möjligheter att göra skillnad i samhället. Styrelserna ser också att ett gemensamt studieförbund skulle kunna få en unik profil med bred och djup kompetens inom mångfald, religionens roll, nyfikenheten på existentiella frågor, kultur, demokrati samt rättighetsfrågor.

– Alla människor har rätt till bildning, kultur och att vara en del i samhället. Alla har rätt till sin tro och sin syn på världen, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor på Sensus studieförbund. Vi kan som
gemensamt studieförbund med en bredd av medlemsorganisationer vara en mötesplats för olikheter och likheter. Fler perspektiv som möts ger ökad förståelse och kunskap. Det i sin tur leder till ökad tolerans.

– Bilda och Sensus är delvis lika men har olikheter som i en förening kommer att göra oss starkare, säger Kerstin Enlund, förbundsrektor i Bilda. Vi har höga ambitioner i vår roll i det civila samhället, och i att utveckla ett allt större folkbildningsarbete kring livstolkning och existentiella frågor. En av de viktigaste framtidsfrågorna är att bygga ett samhälle i mångfald, och här har vi mycket att lära och hämta från samarbetet med våra fyra kyrkofamiljer.

Förutsättningarna för ett nytt studieförbund prövas genom en förstudie som kommer att presenteras för styrelserna i oktober 2013. Studien kommer att genomföras av en extern part. Därefter tas beslut om att bilda ett nytt gemensamt studieförbund eller att fortsätta utveckla verksamheten som de
två studieförbund man är idag.


För mer information kontakta

Kerstin Enlund, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda,
telefon 0708-17 54 87

Ann-Katrin Persson, förbundsrektor, Sensus studieförbund,
telefon 070-629 13 12


Om Studieförbundet Bilda

I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket
annat. I vår vision Bilda för hela livet lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka
kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor. Vi erbjuder bildnings- och kulturverksamhet över hela landet, och har ett studiecenter i Jerusalem. Livstolkning i vid mening är vår profil.

Om Sensus studieförbund

Vi skapar mötesplatser där deltagarna i mötet med andra når fram till nya insikter och förmågor. På ett år arrangerar Sensus 60 000 studiecirklar och kulturarrangemang. Ämnena varierar från rättighetsfrågor till föreningsutveckling, körsång, musikgrupper och hantverk. Vi bidrar till bildning och ett rikt kulturliv över hela landet. I förlängningen leder vår folkbildningsverksamhet till engagerade medborgare, organisationer med kraft att förändra och en fördjupad demokrati. Tillsammans med våra
medlemsorganisationer och samarbetspartner inom Svenska kyrkan, TCO-förbunden, Scouterna, KFUM med flera tar vi en aktiv roll i civilsamhället. Vi lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor som viktiga perspektiv i samhället och i människors liv. Möten förändrar människor, människor förändrar världen.

 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.