2013-10-25 15:59Pressmeddelande

Bilda och Sensus kan bli ett gemensamt studieförbund

null

Styrelserna för Bilda och Sensus kommer att föreslå sina förbundsstämmor att bilda ett gemensamt studieförbund. Styrelserna ser möjligheten att skapa en unik profil inom
mångfald och mångkultur, nyfikenheten på existentiella frågor, kultur, samt demokrati-
och rättighetsfrågor.

Samtal mellan Sensus och Bildas ledningar har pågått sedan början av året. Nu har styrelserna beslutat att gå vidare i processen.

– Beslutet är kolossalt glädjande och fyllt med hopp och energi. Vi vill skapa ett gemensamt studieförbund som är ännu bättre rustat för bildningsarbete kring livstolkning, mångkultur och religion, säger Bildas förbundsordförande Erik Amnå.

– Tillsammans skulle vi få en större kapacitet att göra skillnad. Vi kan vara en åtråvärd mötesplats för meningsbärande bildningsäventyr tack vare vår människosyn, vår pedagogik och vår kultursyn. Styrelserna har nu enats kring en rekommendation till respektive stämma, och vi får avvakta
besluten, säger Sensus förbundsordförande Michael Ekdahl.

I slutet av maj beslutade styrelserna att med hjälp av oberoende utredare kartlägga organisationskultur, strukturer och ekonomi i de båda studieförbunden för att få ett beslutsunderlag för fortsatta diskussioner. Kartläggningen visar att det finns många likheter i hur förbunden är uppbyggda
och fungerar. De olikheter som finns kan vara en tillgång i ett samgående.

Tillsammans har Sensus och Bilda 82 medlemsorganisationer, som kommer att få frågan om att bilda ett gemensamt studieförbund på remiss inför förbundsstämmobesluten.

 

För mer information:

Kerstin Enlund,
förbundsrektor, Studieförbundet Bilda, telefon 0708-17 54 87

Ann-Katrin Persson,
förbundsrektor, Sensus studieförbund, telefon 070-629 13 12

 

Om Studieförbundet Bilda

I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat. I vår vision Bilda för hela livet lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor. Vi erbjuder bildnings- och kulturverksamhet över hela landet, och har ett studiecenter i Jerusalem. Livstolkning i vid mening är vår profil.
www.bilda.nu


Om Sensus studieförbund

Vi skapar mötesplatser där deltagarna i mötet med andra når fram till nya insikter och förmågor. På ett år arrangerar Sensus 60 000 studiecirklar och kulturarrangemang. Ämnena varierar från  rättighetsfrågor till föreningsutveckling, körsång, musikgrupper och hantverk. Vi bidrar till bildning och ett rikt kulturliv över hela landet. I förlängningen leder vår folkbildningsverksamhet till engagerade medborgare, organisationer med kraft att förändra och en fördjupad demokrati. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetspartner inom Svenska kyrkan, TCO-förbunden, Scouterna, KFUM med flera tar vi en aktiv roll i civilsamhället. Vi lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor som viktiga perspektiv i samhället och i människors liv. Möten förändrar människor, människor förändrar världen.

www.sensus.se

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.