2021-01-18 06:00Pressmeddelande

Bilda lämnar särskild granskningsrapport till Folkbildningsrådet

Porträtt av Samuel GustafssonSamuel Gustafsson

Studieförbundet Bilda har lämnat en rapport till Folkbildningsrådet som redovisar en utökad intern granskning av verksamheten under åren 2017-19. Granskningsresultaten är en bekräftelse på det kvalitetsarbete vi redan tidigare har gjort och befintliga planer för fortsatt internkontroll och utveckling. Vår granskning visar att verksamheten i stort levt upp till villkor och riktlinjer för statsbidraget.

– Vi anser att all granskning är till nytta för den verksamhet som vi bedriver. Det här granskningsarbetet har inneburit ett stort, positivt lärande för hela organisationen. Underlaget har gett oss större förståelse för brister och utmaningar, varav många redan var kända och finns i våra åtgärdsplaner. Granskningen har också bekräftat att vårt verksamhetsnära arbetssätt stärker kvalitetsarbetet, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor Studieförbundet Bilda. 

Granskningen har genomförts med stöd av ett nytt databasbaserat granskningsverktyg som togs fram av alla studieförbund i samverkan under 2020. Verktyget har gett oss möjlighet att granska dubbelrapporterade deltagare i flera studieförbund, vilket är en av de viktigaste riskfaktorerna inom folkbildningsverksamhet och som signalerar risk för felaktig rapportering och oegentligheter. Det är också inom dubbelrapportering som de flesta avvikelser har hittats i Bildas granskning. Tidigare har det inte funnits tekniskt stöd för att samköra uppgifter mellan studieförbund. Nu möjliggör den nya tekniken fortsatt kontroll.

– Vi ser självklart mycket allvarligt på varje misstanke om att pengar som ska gå till folkbildning används eller redovisas felaktigt, oavsett om felet är oavsiktligt eller bedrägligt. Därför är vi också positiva till all granskning av verksamheten och strävar efter att alla avvikelser och felrapporteringar ska fångas upp. Vi är medvetna om vilka brister och utmaningar som finns. Samtidigt är vi stolta över vår verksamhet, säger Samuel Gustafsson. 

Resultat av granskning 
Av Bildas totala antal studietimmar (3 751 000) under de tre åren 2017-19 har 0,64 procent, motsvarande 23 906 studietimmar, strukits i den här granskningen. Hälften av justeringarna härleds till dubbelrapportering inom bandverksamheten. För flertalet studieförbund ligger en stor del av felen just inom den verksamheten. Studieförbunden i samverkan har därför beslutat att under 2021 gemensamt utreda och kvalitetssäkra just bandverksamheten.  

I övriga fall kan rapporteringsfel och dubbelrapportering framför allt härledas till bristande rapporteringsrutiner och bristande stöd till cirkelledare. Granskningen har däremot inte visat på misstänkta oegentligheter mer än i två fall. Dessa två verksamheter har avslutats och krav på återbetalning av utbetalt ekonomiskt stöd kommer att ställas. Dessutom har samarbetet med ett tiotal band avslutats på grund av dubbelrapportering till flera studieförbund.

Studieförbundens gemensamma kvalitetsarbete och de nya tekniska verktygen som tagits fram möjliggör mer omfattande och effektiva granskningar framöver än vad som varit möjligt att genomföra tidigare, vilket är mycket positivt. Målsättningen är att avvikelser som behandlats i den här granskningen framöver hanteras inom den ordinarie löpande internkontrollen. 


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund
Samuel Gustafsson
Förbundsrektor
Samuel Gustafsson